clic para activar el zoom
Cargar el Mapa logo

INFORMACIÓ ÚTIL

Ordenances Fiscals.

Palafrugell vol ajudar a les empreses que s’instal·lin a qualsevol dels nostres Sectors d’Activitat Econòmica o a aquelles que ja hi són presents. Amb aquesta finalitat, les  Ordenances Fiscals municipals pel 2018 estableixen el següent:

60% de bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a les noves activitats o per ampliació de les activitats existents durant 3 exercicis des de la finalització de les obres en els Sectors d’Activitat Econòmica següents:

Pa 1.3          Zona Industrial Circumval·lació Nord
Ua 1.1          La Fanga
Ua 1.7          Antiga Zona Industrial
Pa 1.22        Vins i Licors Grau
SUD 1.12     Brugueres II
SUD 1.13     Circumval·lació Nord – Les Brugueres
OOFF NUM. 1 IBI

Article 5è 5.c

Bonificacions fiscals àrees polígons industrials els Sectors d’Activitat Econòmica que, d’acord amb el POUM de Palafrugell, tinguin com a predominant l’ús industrial. No es modifica el %, els sectors concrets són :

Pa 1.3          Zona Industrial Circumval·lació Nord
Ua 1.1          La Fanga
Ua 1.7          Antiga Zona Industrial
Pa 1.22        Vins i Licors Grau
SUD 1.12     Brugueres II
SUD 1.13     Circumval·lació Nord – Les Brugueres

 

OOFF NUM. 3 ICIO

Article 7è.1.e

60% de bonificació de l’Impost per Construccions, Instal·lacions i Obres per inici o remodelació d’activitat econòmica. OOFF NUM. 3 ICIO

Article 7è..1.f

Bonificació del 50% a les activitats que sol·licitin llicència o comunicació prèvia i hagin tramitat prèviament un pla d’empresa dins del projecte Catalunya Emprèn de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.

 

OOFF NÚM 10 Llicència obertura establiments art. 7.3
Bonificació del 50% en la Llicència d’obertura d’establiments per creació de llocs de treball

 

OOFF NÚM 10 Llicència obertura establiments art. 7.4
 

 Polígon Circumval.lació Nord- Projecte de millora de la cruïlla C/Metal.lurgia

Ajuntament Palafrugell