clic para activar el zoom
Cargar el Mapa logo

INFORMACIÓ ÚTIL

Ordenances Fiscals.

Palafrugell vol ajudar a les empreses que s’instal·lin a qualsevol dels nostres Sectors d’Activitat Econòmica o a aquelles que ja hi són presents. Amb aquesta finalitat, les  Ordenances Fiscals municipals pel 2021 estableixen el següent:

Bonificació del 60% en les quotes dels immobles on s’executin obres per noves activitats econòmiques o ampliació de les existents durant els tres exercicis posteriors a la data del certificat final d’obra sempre que l’immoble estigui situat en qualsevol dels següents sectors urbanístics:

 

Pa 1.3 Zona Industrial Circumval·lació Nord

Ua 1.1 La Fanga

Ua 1.7 Antiga Zona Industrialreplica rolex daytona mens rolex calibre 2836 2813 116595rbow automatic china

Pa 1.22 Vins i Licors Grau

SUD 1.12 Brugueres II

SUD 1.13 Circumval·lació Nord – Les Brugueres

OOFF NUM. 1 IBI

Article 5è 5.d

Bonificació del 60% de la quota per les empreses que sol·licitin llicència d’obres , tant per instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents que estiguin situades en qualsevol dels següents sectors urbanístics:kerg bbk strawberry bear disposable vape device 8000 puffs honey pineapple

 

  • Pa 1.3 Zona Industrial Circumval·lació Nord
  • Ua 1.1 La Fanga
  • Ua 1.7 Antiga Zona Industrial
  • Pa 1.22 Vins i Licors Grau
  • SUD 1.12 Brugueres II
  • SUD 1.13 Circumval·lació Nord – Les Brugueres

Serà requisit que entre l’atorgament de la llicència i l’inici de les obres no es superin els sis mesos

OOFF NUM. 3 ICIO

Article 7è.1.d

Bonificació del 95% de la quota per subjectes passius que iniciïn l’exercici d’una activitat econòmica en immobles situats en els sectors d’activitat econòmica de

SUD 1.13 “Circumval·lació Nord”,

SUD 1.12 “Brugueres,

SUD 1.11 “La Fanga”,

Pa 1.22 “Vins i Licors Grau” o

Ua 1.7“Antiga Zona industrial” i que acreditin la creació de nous llocs de treball.

 

Serà requisit indispensable que s’aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre que sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels requisits

 OOFF NUM.5 IAE

Article 5è.2.a

 

S’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota municipal que produeixin energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, a partir de biomassa…) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades a Palafrugell i aquesta energia sigui utilitzada en activitats realitzades al mateix municipi i representi, almenys, un 50% del total del consum. Igualment gaudiran d’aquesta bonificació els subjectes passius que es limitin a utilitzar d’aquests tipus d’energia, sense produir-ne, sempre que el seu consum representi, almenys, un 80% del total de l’energia que consumeixin en l’exercici de les activitats ubicades al municipi. La bonificació te caràcter pregat, amb una durada màxima de 4 anys des que es posi en funcionament la instal·lació per a la producció d’aquests tipus d’energia o el seu consum assoleixi el percentatge fixat en el paràgraf anterior OOFF núm 5 – IAE

Article 5è.4

Els subjectes passius que sol·licitin la llicència de primera ocupació i acreditin l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica de classe A, B o C de l’immoble pel qual es sol·licita la llicència gaudiran d’una bonificació en la quota de la taxa d’acord amb la classificació prevista per consum d’energia:

Classe certificat  % bonificació a aplicar

A                              75

B                              50

C                              25

 

OOFF núm 9 – Llicències urbanístiques. Art.6è
1. Qualsevol modificació o ampliació d’una activitat gaudirà d’una bonificació del 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d’una nova activitat.

2. Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l’emplaçament de l’activitat dins del municipi gaudiran d’una bonificació d’un un 50% de la tarifa que correspondria si es tractés d’una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l’activitat sigui el mateix en l’anterior local i en el nou, que l’activitat desenvolupada sigui la mateixa,i que es tramiti la baixa efectiva de l’activitat en el local on s’exercia anteriorment.

3. Les activitats que sol·licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable i hagin tramitat prèviament un pla d’empresa dins del projecte Catalunya Emprèn de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària.

4. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn una nova activitat i que l’exercici d’aquesta activitat suposi l’ocupació de dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d’un any des de l’inici de l’activitat. En cas que l’activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120 m2 es gaudirà la bonificació si l’activitat suposa l’ocupació d’una persona de manera ininterrompuda durant un termini d’un any des de l’inici de l’activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada una vegada transcorregut un any de l’inici de l’activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 50% de la quota ingressada. A la sol·licitud s’haurà d’aportar la documentació de cotització dels treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment de l’objectiu d’ocupació.

 OOFF NÚM 10 Llicència obertura establiments art. 7è

 Polígon Circumval.lació Nord- Projecte de millora de la cruïlla C/Metal.lurgia

Ajuntament Palafrugell