Subvencions per activitats econòmiques locals 2022-23

Què és?

Es tracta de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a les següents accions realitzades al municipi de Palafrugell. Els capítols d’actuacions subvencionables són:

 • Capítol I. Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques
 • Capítol II. Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
 • Capítol III. Foment de l’emprenedoria
 • Capítol IV. Millora d’estalvi energètic
 • Capítol V. Foment de la innovació i la competitivitat
 • Capítol VI. Cessió de negoci

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i que compleixin els requisits generals següents:

 • Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023.
 • Que les persones titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o l’establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.
 • Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.000 euros, a excepció de: Capítol III, on la inversió mínima ha de ser de 1.000 euros; Capítol IV, on la inversió mínim ha de ser de 1.000 euros i on hi ha un mínim de 500 euros per cada factura.
 • Que l’activitat estigui en funcionament amb la mateixa persona titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l’atorgament de la subvenció.
 • Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l’activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d’activitats de l’Ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment.
 • En cas que es realitzin obres per a la posterior obertura de l’activitat, una vegada es tingui la llicència o s’hagi comunicat l’activitat es podrà presentar la sol·licitud de subvenció i es permetrà, únicament en aquests casos, que siguin subvencionables les despeses que s’hagin pogut efectuar durant el període subvencionable anterior.
 • Per a les sol·licituds de qualsevol dels capítols si s’escau, caldrà disposar de la corresponent llicència d’obres municipal o haver fet la comunicació prèvia.
 • L’IVA no és subvencionable.

Podeu consultar les bases i tota la informació AQUÍ  

Join The Discussion

Compare listings

Compare